اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده

برگزاری انتخابات هیات ممیزه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1399/8/19
برگزاری اولین دوره همایش ملی" چالش ها و راهکارهای توسعه و توسعه پایدار در استان مازندران "در دانشگاه مازندران
1399/8/19
در حاشیه کارگاه ده روزه ایران شناسی در دانشگاه مازندران
1398/11/27

همایش ملی