کارگاه آموزشی چگونگی کتب دانشگاهی

اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران

تجلیل از همکار در آستانه بازنشستگی
1398/1/28
کرسی نظریه پردازی موضوع "آموزش افعال زبان روسی بر اساس تقسیم بندی واژگانی - معنایی"
1397/12/13
دانشجوی دانشگاه مازندران بر سکوی نخست جشنواره پایان نامه های برترایران
1397/11/29
تقدیر از دو عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگران برتر
1397/10/2
نمایشگاه آثار مکتوب اعضای هیات علمی دانشکده علوم لانسانی و اجتماعی
1397/10/1

اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران دهم اردیبهشت 1398 در این دانشکده برگزار خواهد شد.

اولین,همایش,بین,المللی,مسایل,آموزش,زبان,و,ادبیات,انگیسی