چاپ        ارسال به دوست

سخنرانی علمی

آسیب شناسی انضباط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر زباله پراکنی

 

به‌گزارش روابط عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی سخنرانی علمی با عنوان: آسیب شناسی انضباط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر زباله پراکنی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) توسط دکتر علی اصغر فیروزجائیان عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی در این دانشکده برگزار شد.

دکتر فیروزجاییان با بیان این مطلب که نظم اجتماعی از اهمیت بالایی در هر جامعه برخوردار می باشد افزود: اخلال در نظم اجتماعی هزینه‌های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت و زباله پراکنی مصداقی از بی نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی زیست محیطی می‌باشد که به عنوان مساله ای اجتماعی در جامعه ما تبدیل شده است.

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی گفت: متاسفانه امروز زباله ریزی به عنوان رفتاری ضد فرهنگ در نسل‌های مختلف جامعه جاری است هرچند هر رفتاری انحرافی که نظم اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرارگیرد اما نتایج تحقیقات بر روی رفتار زباله ریزی نشان می‌دهد که تقریبا افراد با هر نوع ویژگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درگیر این رفتار می‌باشند.

وی افزود: در واقع در جامعه افراد زباله ریز تنها به یک پایگاه اقتصادی اجتماعی تعلق ندارند بلکه همه اقشار در هر طبقه به نوعی با این رفتار انحرافی درگیر می‌باشند.

فیروزجاییان گفت: یکی از مکان‌هایی که به مانند اکثر فضاهای عمومی زباله در آنجا مشاهده می‌شود دانشگاه است. متاسفانه دانشجویان نیز بخصوص در فضای دانشگاه درگیر این نوع بی انضباطی می‌باشند.

استادیار علوم اجتماعی افزود: بر این اساس هدف این تحقیق آسیب شناسی انصباط اجتماعی دانشجویان باتاکید بر زباله پراکنی است. روش تحقیق پیمایشی بوده و اطلاعات تحقیق از میان دانشجویان دانشگاه مازندران از طریق پرسش‌نامه جمع آوری گردید. تعداد نمونه 398 نفر بوده و نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند.  نظریه مورد استفاده در این تحقیق یادگیری اجتماعی می‌باشد. اطلاعات تحقیق از طریق نرم افزار spss و amos مورد تحلیل قرار گرفت.

دکتر فیروزجاییان گفت: نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می‌دهد که بین زباله پراکنی به عنوان مصداقی از بی انضباطی اجتماعی و عدم آگاهی،کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی ضعیف، مشاهده زباله پراکنی دیگران، محیط کثیف، ارزش‌های زیست محیطی، عادت, محیط‌کثیف، تقلید، گرایش به زباله ریزی رابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت سه متغیر تقلید، مشاهده و کنترل اجتماعی توانسته 45 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

روابط عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 


١٢:٤٧ - 1397/08/05    /    شماره : ١٨٧٢٩    /    تعداد نمایش : ٣٥٨