- فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری

- دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

- پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی

-فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری

- فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی

- ISELT