1. دکتر حبیب الله نادری (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: -
  2. دکتر فرشته باعزت - دانشیار   تلفن: 35302665
  3. دکتر سیده سهیلا هاشمی کوچکسرایی - دانشیار   تلفن: -