اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حاشیه کارگاه ده روزه ایران شناسی در دانشگاه مازندران
1398/11/27
اهداء ده ها جلد مجلات تخصصی به دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
1398/10/2
سخنرانی در هفته پژوهش
1398/9/27

همایش ملی