1. دکتر رضا ستاری (مدیر گروه) - دانشیار   تلفن: 35302664
 2. دکتر سیاوش حق جو - استادیار   تلفن: 35302663
 3. دکتر احمد غنی پور ملکشاه - دانشیار   تلفن: 35302665
 4. دکتر مرتضی محسنی - دانشیار   تلفن: 35302666
 5. دکتر علی اکبر باقری خلیلی - دانشیار   تلفن: 35302667
 6. دکترحسین حسن پور آلاشتی - دانشیار   تلفن: -
 7. دکتر قدسیه رضوانیان - دانشیار   تلفن: 35302669
 8. دکتر غلامرضا پیروز - دانشیار   تلفن: 35302661
 9. دکتر مسعود روحانی - دانشیار   تلفن: 35302660
 10. دکتر شهرام احمدی - استادیار   تلفن: -
 11. دکتر فرزاد بالو - استادیار   تلفن: -
 12. دکتر بتول مهدوی - استادیار   تلفن: -