حمید اکبری

مدیر امور عمومی دانشکده
 

تلفن: 35302641 - 011
پست الکترونیک : h.akbari@umz.ac.ir