• نشانی: مازندران - بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران

  • تلفن:   روابط عمومی 35302611 حوزه ریاست    35302601   011

  • دورنگار: 35302602 - 011

  • ایمیل:  / huss@umz.ac.ir /   afoh@umz.ac.ir

  • وبینار:    http://webinar.umz.ac.ir/huss