صورت جلسات پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در سال 1395

   دانلود : 12_آبان.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : 28_مهر.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : صورت_جلسه_پژوهشی_18_فروردین.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : صورت_جلسه_پژوهشی_8_اردیبهشت.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : صورت_جلسه_پژوهشی_5_خرداد.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : 7_مهر.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : صورت_جلسه_17_شهریور.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : 30_تیر.docx           حجم فایل 19 KB