برای دریافت فایل ها لطفاً روی فایل مربوطه کلیک کنید.

   دانلود : شیوه_نگارش_پروپوزال__دکتری__7_99_=_2_57030.doc           حجم فایل 152 KB
   دانلود : شیوه_نگارش_پروپوزال_دانشجویان_مقطع_کارشناسی_ارشد_7_99_=__1_57031.doc           حجم فایل 148 KB
   دانلود : نکات_مهم_در_نگارش_پروپوزال.pdf           حجم فایل 254 KB
   دانلود : دستور_العمل_شیوه_نگارش__پروپوزال_001.rar           حجم فایل 219 KB
   دانلود : 2قواعد_استناد_دهی_در_بخش_فهرست_منابع_13866.pdf           حجم فایل 352 KB
   دانلود : فرم_تعهد_اصالت_پایان_نامه.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : آئین_نامه_نگارش_و_تدوین_پایان_نامه_های_کارشناسی_ارشد_و_دکتری.pdf           حجم فایل 360 KB
   دانلود : فرم_های_طرح_های_پژوهشی.rar           حجم فایل 456 KB
   دانلود : فرم_محاسبه_اعتبار_ويژه_پژوهشي_(Grant).doc           حجم فایل 96 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.doc           حجم فایل 26 KB
   دانلود : نمونه_کاربرگ_طرحنامه_اجمالي.doc           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم_های_همایش.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم__پيشنهاد_تاليف_و_ترجمه.doc           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم_حراست_برای_متقاضیان_سفر_به_خارج_از_کشور.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.doc           حجم فایل 52 KB
   دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم_برگزاري_کارگاه_آموزشی_(1).pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : فرم_تشویق_مقالات.pdf           حجم فایل 89 KB