برای دریافت فایل ها روی آن ها کلیک کنید.

- فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی http://eps.journals.umz.ac.ir

- فصلنامه علمی برنامه ریزی و توسعه گردشگری http://tourismpd.journals.umz.ac.ir

- فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری http://shahr.journals.umz.ac.ir

- دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی http://ssi.journals.umz.ac.ir

- مجله پژوهش های سکونت گاه های روستایی http://grrs.journals.umz.ac.ir

- فصلنامه علمی جامعه و محیط زیست http://jsn.journals.umz.ac.ir