مرکز رایانه دانشکده در انتهای راهرو طبقه همکف ساختمان اداری واقع شده که شامل بر چهار بخش مجزا می باشد.
بخش اول: سایت مرکزی دانشکده شامل 21 رایانه برای دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و 22 رایانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ویژه خواهران می باشد.
بخش دوم: سایت طبقه دوم تشکیل کلاسها که شامل 20 رایانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ویژه برادران در نظر گرفته شده است.
بخش سوم: کلاس عملی که شامل 13 رایانه برای دروس تخصصی دانشجویان در مقاطع مختلف می باشد.
بخش چهارم: آزمایشگاه GIS که شامل 10 رایانه برای دروس تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقاطع مختلف در نظر گرفته شده است.