این مرکز خدماتی را نیز جهت پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده دارد که به شرح ذیل می باشد:

  1.  رفع اشکالهای سخت افزاری و نرم افزاری کلیه رایانه های موجود در دانشکده (اعم از رایانه های سایت ، اساتید و کارکنان)
  2.  سرویس و راه اندازی رایانه های معیوب.
  3.  نصب نرم افزارهای تخصصی.
  4.  در اختیار گذاشتن نرم افزارهای تخصصی جدید و مورد نیاز اساتید و دانشجویان.
  5.  پاسخگویی به مشکلات رایانه ای اساتید و کارکنان.
  6.  رایت CD  و DVD برای متقاضیان.
  7.  رفع اشکالات اینترنتی.