طرح های پژوهشی استادان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی که به اتمام رسیده اند:

- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر صدیقه لطفی با عنوان " امکان سنجی کاربست رویکرد کلانشهرهای شبکه ای چندمرکزی خلاق در منطقه کلانشهری مازندران مرکزی"

- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سید حسن طالبی با عنوان" تاثیرات ترکیبی توانش عمومی زبان انگلیسی و آگاهی و بهره گیری از راهکارهای خواندن و درک مطلب"

طرح پژوهشی جناب آقای دکتر عیسی جوکار سرهنگی با عنوان " پهنه بندی توسعه روستایی بخش کوهستانی  استان مازندران با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و همبستگی" 

طرح پژوهشی جناب آقای دکتر رحیم بردی آنامراد نژاد با عنوان "  فرا تحلیل مقاله های علمی - پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران بین سال های 1388-1392"

   دانلود : چکيده_طرح_دکتر_آنامراد_نژاد.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : گواهی_اتمام_طرح__سرکار_خانم_دکتر_صدیقه_لطفی.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : چکیده_طرح_پژوهشی_._سرکار_خانم_دکتر_صدیقه_لطفی.docx           حجم فایل 13 KB