گزارش نهایی طرح های پژوهشی و طرح های خاتمه یافته دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادکی

تاریخ

توضیحات

1

بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دوره کارشناسی سال اول و آخر دانشگاه مازندران

دکتر حبیب الله نادری

30/04/1395

طرح خاتمه یافته

2

پهنه بندی توسعه روستایی بخش کوهستانی استان مازندران با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و همبستگی

دکتر عیسی جوکار سرهنگی

15/06/1395

طرح خاتمه یافته

3

بررسی رابطه باورهای معرفت شناسی با آگاهی فراشناختی و نیاز به شناخت در اساتید دانشگاه مازندران

دکتر سهیلا هاشمی

22/09/1394

طرح خاتمه یافته

5

سنجش پایداری توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی(مطالعه موردی:دهستان کلارستاق غربی از توابع شهرستان چالوس)

دکتر ناصر علیقلی زاده

27/08/1394

طرح خاتمه یافته

6

شناسایی و غربالگری توانایی های شناختی و فراشناختی دانشجویان علوم انسانی و بررسی رابطه آنها با باورهای انگیزشی با نقش واسطه گری خودکار آمدی در دانشگاه مازندران

دکتر فرشته با عزت

22/09/1395

گزارش نهایی

7

پیش بینی بطالت سایبری بر اساس نیازهای روانشناختی با میانجی گری وجدانی بودن و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه مازندران

دکتر فرشته با عزت

09/12/1395

گزارش نهایی

8

بررسی و تبیین عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی(مطالعه موردی:استان مازندران)

دکتر صادق صالحی

26/10/1395

طرح خاتمه یافته

9

فراتحلیل مقاله های علمی-پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران در بازه زمانی 92-1388

دکتر رحیم بردی آنامراد نژاد

17/03/1395

طرح خاتمه یافته

10

فراتحلیل مقاله های علمی-پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران در بازه زمانی 92-1388

دکتر رحیم بردی آنامراد نژاد

15/06/1395

طرح خاتمه یافته

11

ارزیابی ژئومورفیک رودخانه های شهری (مطالعه موردی:شهر نور استان مازندران)

دکتر رضا اسماعیلی

20/10/1394

طرح خاتمه یافته

12

نقش میانجی عدالت زناشویی،توانمندی های خانواده و عامل محافظ خانواده در رابطه بین بهزیستی معنوی با کیفیت زناشویی

دکتر مجید غفاری

20/10/1394

طرح خاتمه یافته

13

نظریه های ضمنی هوش و جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان:اثرات واسطه ای کمال گرایی

دکتر مجید غفاری

17/02/1396

گزارش نهایی

14

آشکار سازی دمای سطح دریای خزر و ارتباط آن با بارش های سنگین فصل پاییز در سواحل جنوبی دریای خزر

دکتر همت الله رورده

16/09/1395

طرح خاتمه یافته