رضا داداشی تنکابنی

رضا داداشی تنکابنی

مسئول آموزش

 

تلفن: 35302615 - 011

ایمیل: afoh@umz.ac.ir