نبی الله واحدی

مسئول روابط عمومی

 

تلفن: 35302601 - 011

ایمیل: nv_1967@umz.ac.ir