رضا داداشی تنکابنی

رضا داداشی تنکابنی

مسئول روابط عمومی

 

تلفن: 35302691 - 011

ایمیل: afoh@umz.ac.ir