1. دکتر فرزاد بالو (مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی) - دانشیار   تلفن: 35302668
  2. دکتر حسین یوسفی آملی (مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی ) - دانشیار   تلفن: 35302633
  3. دکتر غریب رضا غلامحسین زاده (مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی) - استادیار   تلفن: -
  4. دکتر پیمان گلستان (مدیر گروه آموزشی مترجمی زبان روسی) - استادیار   تلفن: 35302674
  5. دکتر یدالله یوسفی (مدیر گروه آموزشی جغرافیا) - استادیار   تلفن: -
  6. دکتر حجت صفارحیدری (مدیر گروه آموزش علوم تربیتی) - دانشیار   تلفن: 35302681
  7. دکتر محمداسماعیل ریاحی (مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی) - استادیار   تلفن: ـ35302654
  8. دکتر رضا شجری (مدیر گروه آموزشی تاریخ) - استادیار   تلفن: -
  9. دکتر نازنین تبریزی ( مدیر گروه آموزشی جهانگردی) -  استادیار   تلفن: 35305160
  10. دکتر حبیب الله نادری (مدیر گروه آموزشی روانشناسی) - استادیار   تلفن: -