کارکنان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

ردیف

نام و  نام خانوادگی

سمت

تلفن اتاق

تلفن همراه

1

ایمان مهدوی

مدیر عمومی

35302641

09112175903

2

مریم محمدپور

مسوول دفترحوزه ریاست

35302601

-

3

نبی اله    واحدی

کارشناس روابط عمومی

35302611

09113151966

4

رضا داداشی تنکابنی

کارشناس آموزش

35302615

09111156801

5

رضا میرمحمدی

کارشناس آموزش

35302613

09112115468

6

سیده مریم هاشمی سوته

کارشناس آموزش

35302622

-

7

محمود امین زاده

امین اموال و تشکیل کلاس

35302635

09113136443

8

حمید اکبری

کارشناس آموزش

35302631

09119113398

9

یاسر سعادتی

کارشناس آموزش

35302629

09112160240

10

سیدمحمد رستمکلایی مطلق

کارشناس آموزش

35302603

09113144218

11

سیده زهرا متولی

اموردانشجویی

35302610

-

12

فائضه قربان نژاد

خدماتی

35302601

 

13

صدیقه غلامی

خدماتی

35302618

 

14

کاظم غلامحسینی

خدماتی

35302618

 

15

سیدحسن سیدعلیپور

خدماتی

 -

 

16

غلامعلی حسن پور

خدماتی

35302641

 

17

گوهر قربانی

خدماتی

35302641