1. دکتر حسن گودرزی لمراسکی (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: 35302633
  2. دکتر مصطفی کمال جو - استادیار   تلفن: 35302662
  3. دکتر حمیدرضا مشایخی - استادیار   تلفن: -
  4. دکتر حسین یوسفی آملی - دانشیار   تلفن: 35302698
  5. دکتر بهروز قربان زاده - استادیار   تلفن: -
  6. دکتر مهدی شاهرخ - استادیار   تلفن: -