1. دکتر حسین یوسفی آملی -(مدیر گروه) - دانشیار    رزومه  تلفن: 35302698
  2. دکتر حسن گودرزی لمراسکی  - استادیار  رزومه  تلفن: 35302633
  3. دکتر مصطفی کمال جو - استادیار رزومه  تلفن: 35302662
  4. دکتر حمیدرضا مشایخی -دانشیار  رزومه   تلفن: -
  5. دکتر بهروز قربان زاده - استادیار  رزومه   تلفن: -
  6. دکتر مهدی شاهرخ - استادیار  رزومه  تلفن: -