1. دکتر غریب رضا غلامحسین زاده -(مدیر گروه) - استادیار تلفن: -
  2. دکتر سیدحسن طالبی - استادیار   تلفن: -
  3. دکتر شیرین آبادیخواه - استادیار   تلفن: 35302675
  4. دکتر رجبعلی رعیتی دماوندی - استادیار   تلفن: 35302676
  5. دکتر محمود عزیزی - استادیار   تلفن: 35302670
  6. دکتر محمود مرادی عباس آبادی - استادیار   تلفن: -
  7. دکتر باقر یعقوبی - استادیار   تلفن: 35302671
  8. دکتر حسین بزرگیان - استادیار   تلفن: 35302677
  9. دکتر فاطمه خونمری - استادیار   تلفن: 35302634
  10. دکتر محمود دهقان - استادیار   تلفن: -
  11. دکتر زهرا احمدپور کاسگری  استادیار تلفن: