1. دکتر غریب رضا غلامحسین زاده -(مدیر گروه) - استادیار   رزومه تلفن: -
  2. دکتر سیدحسن طالبی - استادیار   رزومه  تلفن: -
  3. دکتر شیرین آبادیخواه - استادیار  رزومه   تلفن: 35302675
  4. دکتر رجبعلی رعیتی دماوندی - استادیار  رزومه  تلفن: 35302676
  5. دکتر محمود عزیزی - استادیار  رزومه  تلفن: 35302670
  6. دکتر باقر یعقوبی - استادیار  رزومه  تلفن: 35302671
  7. دکتر حسین بزرگیان - استادیار    رزومه تلفن: 35302677
  8. دکتر فاطمه خونمری - استادیار   رزومه  تلفن: 35302634
  9. دکتر محمود دهقان - استادیار   رزومه تلفن: -
  10. دکتر زهرا احمدپور کاسگری  استادیار رزومه  تلفن: