1. دکتر معصومه معتمدنیا (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: 35302674
  2. دکتر پیمان گلستان - استادیار   تلفن: 35302678
  3. دکتر مریم رضایی آذین - استادیار   تلفن: 35302678
  4. خانم بختی گل تکه - مربی   تلفن: -
  5. دکتر مصطفی اسدی - استادیار  تلفن: -