1. دکتر حیدر جانعلی زاده (مدیر گروه) - دانشیار   تلفن: 35302655
 2. آقای سیدقاسم حسنی - استادیار   تلفن: -
 3. دکتر نادر رازقی - استادیار   تلفن: 35302657
 4. دکتر احمد رضایی - دانشیار   تلفن: 35302650
 5. دکتر داود رضی - استادیار   تلفن: 35302656
 6. دکتر محمداسماعیل ریاحی - دانشیار   تلفن: 35302654
 7. دکتر محمود شارع پور - استاد   تلفن: 35302652
 8. دکتر صادق صالحی - استادیار   تلفن: 35302658
 9. دکتر اکبر علیوردی نیا - استاد   تلفن: 35302651
 10. دکتر یعقوب فروتن - دانشیار   تلفن: -
 11. دکتر قربانعلی ابراهیمی - استادیار   تلفن: 35302653
 12. دکتر علی اصغر فیروزجاییان - استادیار   تلفن: -
 13. دکتر رحمت الله معمار - استادیار   تلفن: -
 14. دکتر مهربان پارسامهر - دانشیار   تلفن: -