1. دکتر حکیمه السادات شریف زاده (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: 35302684
  2. دکتر صمد ایزدی - دانشیار   تلفن: -
  3. دکتر فرشته باعزت - دانشیار   تلفن: 35302665
  4. دکتر ابراهیم صالحی عمران  - استاد   تلفن: 35302680
  5. دکتر حجت صفارحیدری - دانشیار   تلفن: 35302681
  6. دکتر حبیب الله نادری - استادیار   تلفن: -
  7. دکتر مهدی خبازی - استادیار   تلفن: -
  8. دکتر سیده سهیلا هاشمی کوچکسرایی - دانشیار   تلفن: -
  9. دکتر مجید غفاری - استادیار   تلفن: -
  10. دکتر رضا میرعرب رضی - استادیار   تلفن: -
  11. دکتر محسن حاجی تبار - استادیار   تلفن: 09117172733   ایمیل: hajitabar62@yahoo.com