1. دکتر همت الله رورده - استادیار   تلفن: -
 2. دکتر فرامرز بریمانی - دانشیار   تلفن: -
 3. دکتر عیسی جوکار سرهنگی - دانشیار   تلفن: 35302686
 4. دکتر مصطفی قدمی (مدیر گروه مدیریت جهانگردی) - دانشیار   تلفن: 35302647
 5. دکتر صدیقه لطفی - استاد   تلفن: 35302685
 6. دکتر غلامرضا ملکشاهی - استادیار   تلفن: 35302649
 7. دکتر رضا اسماعیلی - استادیار   تلفن: -
 8. دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد - دانشیار   تلفن: 35302687
 9. دکتر ناصر علیقلی زاده - استادیار   تلفن: -
 10. دکتر قاسم لرستانی - استادیار   تلفن: -
 11. دکتر عامر نیک پور (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: -
 12. دکتر یدالله یوسفی - استادیار   تلفن: -
 13. دکتر طاهر صفر راد - استادیار   تلفن: -