1. دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی - استادیار   تلفن: 35302576
  2. دکتر نازنین تبریزی - استادیار  
  3. دکتر محمدحسن زال - استادیار   
  4. دکتر روزبه میرزایی - استادیار   
  5. آقای محمود حسن پور - مربی