1. دکتر رضا شجری - استادیار   تلفن: -
  2. دکتر سیدحسن شجاعی دیوکلایی - استادیار  تلفن: - 
  3. دکتر امامعلی شعبانی - دانشیار- تلفن: -