مسئول دفتر:

مریم محمدپور

تلفن: 35302601 - 011

فکس: 35302602 - 011

 

مدیر امور عمومی دانشکده:

حمید اکبری

تلفن: 35302641 - 011

 

 

مسئول روابط عمومی:

نبی الله واحدی

تلفن: 35302611 -011


خدمتگزاران:

کاظم غلامحسینی (تلفن: 35302618 - 011)

رضا قلی تبار اوجاکی (تلفن: - )

سیدحسن سیدعلیپور (تلفن: -)

فائزه قربان نژاد (تلفن: 35302601 - 011)

صدیقه غلامی (تلفن: 35302618 - 011)

گوهر قربانی (تلفن: - )