مدیر امور عمومی دانشکده:

حمید اکبری

تلفن: 35302641 - 011


مسئول دفتر:

مریم محمدپور

تلفن: 35302601 - 011


مسئول روابط عمومی:

رضا داداشی تنکابنی

تلفن: 35302695 - 011