مسوول آموزش:

رضا داداشی تنکابنی

تلفن: 35302615 - 011

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی:

..........................

تلفن: 35302615 - 011

 

کارشناس آموزش رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی و مدیریت جهانگردی:

مریم محمد پور

تلفن: 35302601 - 011

 

کارشناس آموزش رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان روسی:

سیدرضا میرمحمدی

تلفن: 35302613 - 011

 


کارشناس رشته هایپژوهشگری مردم شناسی روان شناسی مدیریت جهانگردی:

راحله رهنمون

تلفن: 35302695 - 011

 


کارشناس رشته هایزبان و ادبیات عربی جغرافیا علوم تربیتی:

محمود امین زاده تهمتن

تلفن: 35302695 - 011

 

حضور و غیاب کلاس ها:

علیرضا رضایی

تلفن: 35302631 - 011