مسئول آموزش:

رضا داداشی تنکابنی

تلفن: 35302695 - 011

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی:

منصوره محمد نژاد

تلفن: 35302615 - 011

 

کارشناس امور دفاع و دانش آموختگی تحصیلات تکمیلی:

000000000000000000000

تلفن: 00000000- 011

 

کارشناس آموزش رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی و مدیریت جهانگردی:

مریم محمد پور

تلفن: 35302601 - 011

 

کارشناس آموزش رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان روسی:

سیدرضا میرمحمدی

تلفن: 35302613 - 011

 

کارشناس آموزش رشته های زبان و ادبیات عربی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و علوم تربیتی:

رضا داداشی تنکابنی

تلفن: 35302695 - 011

 

حضور و غیاب کلاس ها:

علیرضا رضایی

تلفن: 35302631 - 011