کارشناس مجلات، فرهنگی و اجتماعی:

دکتر سلیمان یحیی زاده جلودار

تلفن: 35302620 - 011

 

کارشناس امور زنان:

دکتر سیدمهدی متولیان

تلفن: -

 


کارشناس پژوهشی:

سیدمحمد رستمکلایی مطلق

تلفن: 35302613 - 011

 

کارشناس اموال، مالی و دبیرخانه:

ایمان مهدوی

35302631 - 011

 

نامه رسان:

علیرضا رضایی

353026131 - 011

 

خدمتگزاران:

کاظم غلامحسینی (تلفن: 35302618 - 011)

رضا قلی تبار اوجاکی (تلفن: - )

سیدحسن سیدعلیپور (تلفن: -)

فائزه قربان نژاد (تلفن: 35302601 - 011)

صدیقه غلامی (تلفن: 35302618 - 011)

گوهر قربانی (تلفن: - )