عنوان گروه آموزشی

نام مدیر گروه

رزومه

تلفن

زبان و ادبیات فارسی

فرزاد بالو

دانشیار

35302668

زبان و ادبیات عربی

بهروز قربان زاده

استادیار

35302633

زبان انگلیسی

غریب رضا غلامحسین زاده

استادیار

 

مترجمی زبان روسی

پیمان گلستان

استادیار

35302674

جغرافیا

یدالله یوسفی

استادیار

 

علوم تربیتی

حجت صفار حیدری

دانشیار

35302681

علوم اجتماعی

محمد اسماعیل ریاحی

استادیار  

 

تاریخ

رضا شجری

استاد یار

 

جهانگردی

نازنین  تبریزی

استادیار

 

روانشناسی

حبیب الله نادری

استادیار

 

- گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 1. دکترحسین حسن پور آلاشتی - دانشیار   تلفن: -35302668
 2. دکتر فرزاد بالو  (مدیر گروه)- استادیار   تلفن: -35302663
 3. دکتر رضا ستاری - دانشیار   تلفن: 35302664
 4. دکتر سیاوش حق جو - دانشیار   تلفن: 35302663
 5. دکتر احمد غنی پور ملکشاه - دانشیار   تلفن: 35302665
 6. دکتر مرتضی محسنی - دانشیار   تلفن: 35302666
 7. دکتر علی اکبر باقری خلیلی - دانشیار   تلفن: 35302667
 8. دکتر قدسیه رضوانیان - دانشیار   تلفن: 35302669
 9. دکتر غلامرضا پیروز - دانشیار   تلفن: 35302661
 10. دکتر مسعود روحانی - دانشیار   تلفن: 35302660
 11. دکتر شهرام احمدی - استادیار   تلفن: -
 12. دکتر بتول مهدوی - استادیار   تلفن: -