1. دکتربهروز قربان زاده - (مدیر گروه) استادیار  تلفن: 35302698
  2.  حسن گودرزی لمراسکی  - استادیار   تلفن: 35302633
  3. دکتر مصطفی کمال جو - استادیار   تلفن: 35302662
  4. دکتر حمیدرضا مشایخی - استادیار   تلفن: -
  5. دکتر  حسین یوسفی آملی - دانشیار   تلفن: -
  6. دکتر مهدی شاهرخ - استادیار   تلفن: -