1. دکتر غریب رضا غلامحسین زاده - (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: -
 2. سیدحسن طالبی - استادیار   تلفن: -
 3. دکتر شیرین آبادیخواه - استادیار   تلفن: 35302675
 4. دکتر رجبعلی رعیتی دماوندی - استادیار   تلفن: 35302676
 5. دکتر محمود عزیزی - استادیار   تلفن: 35302670
 6. دکتر محمود مرادی عباس آبادی - استادیار   تلفن: -
 7. دکتر باقر یعقوبی - استادیار   تلفن: 35302671
 8. دکتر حسین بزرگیان - استادیار   تلفن: 35302677
 9. دکتر فاطمه خونمری - استادیار   تلفن: 35302634
 10. دکتر محمود دهقان - استادیار   تلفن: -
 11. دکتر فرشید نوروزی - استادیار تلفن -
 12. دکتر زهرا احمدپورکاسگری - استادیار- 35302638