1. دکتر پیمان گلستان- (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: 35302678
  2. دکترمعصومه معتمدنیا - استادیار   تلفن: 35302674
  3. دکتر پیمان گلستان - استادیار   تلفن: 35302678
  4. دکتر مریم رضایی آذین - استادیار   تلفن: 35302678
  5. خانم بختی گل تکه - مربی   تلفن: -
  6. دکتر مصطفی اسدی - استادیار  تلفن: -