1. دکتر حکیمه السادات شریف زاده (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: 35302684
 2. دکتر صمد ایزدی - دانشیار   تلفن: -
 3. دکتر فرشته باعزت - دانشیار   تلفن: 35302665
 4. دکتر ابراهیم صالحی عمران  - استاد   تلفن: 35302680
 5. دکتر حجت صفارحیدری - دانشیار   تلفن: 35302681
 6. دکتر حبیب الله نادری - استادیار   تلفن: -
 7. دکتر مهدی خبازی - استادیار   تلفن: -
 8. دکتر سیده سهیلا هاشمی کوچکسرایی - دانشیار   تلفن: -
 9. دکتر مجید غفاری - استادیار   تلفن: -
 10. دکتر رضا میرعرب رضی - استادیار   تلفن: -
 11. دکتر محسن حاجی تبار - استادیار   تلفن: 09117172733  
 12. دکترمیمنت عابدینی بلترک - استادیار  تلفن 35302638
 13. دکتر مصطفی عزیزی شمامی - استادیار