1. دکتر حکیمه السادات شریف زاده (مدیر گروه) - استادیار   تلفن: 35302684
  2. دکتر صمد ایزدی - دانشیار   تلفن: -
  3. دکتر ابراهیم صالحی عمران  - استاد   تلفن: 35302680
  4. دکتر حجت صفارحیدری - دانشیار   تلفن: 35302681
  5. دکتر مهدی خبازی - استادیار   تلفن: -
  6. دکتر رضا میرعرب رضی - استادیار   تلفن: -
  7. دکتر محسن حاجی تبار - استادیار   تلفن: 09117172733   ایمیلhajitabar62@yahoo.com