1. دکتر محمداسماعیل ریاحی (مدیر گروه) - دانشیار   تلفن: -
 2. دکتر حیدر جانعلی زاده  - دانشیار   تلفن: 35302655
 3. آقای سیدقاسم حسنی - استادیار   تلفن: -
 4. دکتر نادر رازقی - استادیار   تلفن: 35302657
 5. دکتر احمد رضایی - دانشیار   تلفن: 35302650
 6. دکتر داود رضی - استادیار   تلفن: 35302656
 7. دکتر رحمت الله معمار - استادیار   تلفن: 35302654
 8. دکتر محمود شارع پور - استاد   تلفن: 35302652
 9. دکتر صادق صالحی - استادیار   تلفن: 35302658
 10. دکتر اکبر علیوردی نیا - استاد   تلفن: 35302651
 11. دکتر یعقوب فروتن - دانشیار   تلفن: -
 12. دکتر قربانعلی ابراهیمی - استادیار   تلفن: 35302653
 13. دکتر علی اصغر فیروزجاییان - استادیار   تلفن: -
 14. دکتر مهربان پارسامهر - دانشیار   تلفن: -