1. دکتر رضا شجری (مدیر گروه آموزشی تاریخ) - استادیار   تلفن: -
  2. دکتر سیدحسن شجاعی دیوکلایی - استادیار
  3.  دکتر امامعلی  شعبانی - دانشیار