1. دکتر نازنین سادات تبریزی ( مدیر گروه آموزشی جهانگردی) -  استادیار   تلفن: 35302576