پروپوزال های در حال بررسی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در معاونت پژوهشی  دانشگاه

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادکی

تاریخ ارسال

توضیحات

1

همگرایی باورهای دانشجویان،اساتید و نهادهای آموزشی نسبت به چهار مهارت زبانی از طریق مطالعه پرسشنامه ای

دکتر حسین بزرگیان

دکتر باقر یعقوبی

16/08/1395

پروپوزال پژوهشی

2

تبیین نقش و جایگاه برنامه ریزی فضایی در مواجهه با تغییرات اقلیمی: مورد پژوهشی استان مازندران

دکتر صدیقه لطفی

23/06/1395

پروپوزال پژوهشی

3

تاثیر نیازهای روانشناختی و سطوح انگیزش بر اهمال کاری دانشجویان دانشگاه مازندران

دکتر حبیب الله نادری

06/09/1395

پروپوزال پژوهشی

4

بررسی جامعه شناختی پنهان سازی هویت ایثارگری در میان کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر دانشکاه مارندران

دکتر حیدر جانعلیزاده

30/01/1394

پروپوزال پژوهشی

5

بررسی تاثیرات ترکیبی توانس عمومی زبان انگلیسی و آگاهی بهره گیری از راهکارهای خواندن و درک مطلب بر عملکرد کلی و الگوی نوع سوالات خواندن و درک مطلب

دکتر سید حسن طالبی

30/01/1394

پروپوزال پژوهشی

6

بررسی جامعه شناختی جامعه پذیری مجازی نوجوانان (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ساری)

دکتر نادر رازقی

30/01/1394

پروپوزال پژوهشی

7

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه های دولتی

دکتر سهیلا هاشمی

23/08/1395

اصلاحیه پروپوزال پژوهشی

8

بررسی نیازهای زبان انگلیسی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه مازندران

دکتر شیرین آبادی خواه

15/12/1395

پروپوزال پژوهشی

9

بررسی رابطه باورهای معرفت شناسی با آگاهی فراشناختی و نیاز به شناخت در اساتید دانشگاه مازندران

دکتر سهیلا هاشمی

18/04/1393

پروپوزال پژوهشی

10

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه های دولتی

دکتر سهیلا هاشمی

17/03/1395

پروپوزال پژوهشی

11

تحلیل وضعیت دانش و رفتار دانش آموزان نسبت به آب (با تاکید بر طرح داناب در مازندران)

دکتر صادق صالحی

17/02/1396

پروپوزال پژوهشی

12

آسیب شناسی انضباط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر زباله پراکنی (مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه مازندران)

دکتر علی اصغر فیروزجائیان

14/02/1395

پروپوزال پژوهشی

13

بررسی رابطه باورهای معرفت شناسی با آگاهی فراشناختی و نیاز به شناخت در اساتید دانشگاه مازندران

دکتر سهیلا هاشمی

18/04/1393

پروپوزال پژوهشی

14

بررسی و تبیین عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی(مطالعه موردی:استان مازندران)

دکتر صادق صالحی

26/10/1395

پروپوزال پژوهشی

15

فراتحلیل مقاله های علمی-پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران در بازه زمانی 92-1388

دکتر رحیم بردی آنامراد نژاد

05/05/1394

پروپوزال پژوهشی

16

ارزیابی ژئومورفیک رودخانه های شهری (مطالعه موردی:شهر نور استان مازندران)

دکتر رضا اسماعیلی

30/01/1394

پروپوزال پژوهشی

17

تاثیر بهزیستی معنوی،عدالت زناشویی ،عوامل محافظ خانواده و توانمندی خانواده بر کیفیت زناشویی

دکتر مجید غفاری

30/01/1394

پروپوزال پژوهشی

18

نقش واسطه ای کمالگرایی در تاثیر نظریه های ضمنی هوش بر جهت گیری هدف در دانشجویان

دکتر مجید غفاری

17/03/1395

پروپوزال پژوهشی

19

آشکار سازی دمای سطح دریای خزر و ارتباط آن با بارش های سنگین سواحل جنوبی دریای خزر

دکتر همت الله رورده

27/08/1394

پروپوزال پژوهشی

20

بررسی تمایل دانشجویان ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران به خواندن آثار کلاسیک ادبی در مقابل  تماشای فیلم های برگرفته از آنها با هدف مقایسه میزان همدلی و توانایی تفکر انتقادی این دو گروه

دکتر محمود عزیزی

دکتر فاطمه خونمری

25/01/1395

پروپوزال پژوهشی