لطفا جهت مشاهده راهنمای شماره صندلی امتحانات دانشکده اینجا کلیک کنید.

مشاهده شماره صندلی آن دروسی که در امتحان یکشنبه 24 دی ماه احتمال تغییر وجود دارد:

(کارشناس امین زاده)

مابقی شماره ها بدون تغییر است.