عنوان گروه آموزشی

نام مدیر گروه

رزومه

تلفن

زبان و ادبیات فارسی

فرزاد بالو

دانشیار

35302668

زبان و ادبیات عربی

حسین یوسفی آملی

دانشیار

35302633

زبان انگلیسی

غریب رضا غلامحسین زاده

استادیار

 

مترجمی زبان روسی

پیمان گلستان

استادیار

35302674

جغرافیا

عامر نیک پور

استادیار

 

علوم تربیتی

حجت صفار حیدری

دانشیار

35302681

علوم اجتماعی

رحمت الله معمار

استادیار  

 

تاریخ

رضا شجری

استاد یار

 

جهانگردی

نازنین  تبریزی

استادیار

 

روانشناسی

حبیب الله نادری

استادیار