***گروه‌های آموزشی

عنوان گروه آموزشی

نام مدیر گروه

رزومه

تلفن

زبان و ادبیات فارسی

فرزاد بالو

دانشیار

35302668

زبان و ادبیات عربی

بهروز قربان‌زاده

دانشیار


زبان انگلیسی

غریب رضا غلامحسین زاده

استادیار

 

مترجمی زبان روسی

پیمان گلستان

استادیار

35302674

جغرافیا

یدالله یوسفی

استادیار

 

علوم تربیتی

حجت صفار حیدری

دانشیار

35302681

علوم اجتماعی

رحمت الله معمار

استادیار  

 

تاریخ

رضا شجری

استاد یار

 

جهانگردی

نازنین  تبریزی

استادیار

 

روانشناسی

حبیب الله نادری

استادیار