***مدیران گروه‌های آموزشی

  1. دکتر احمدغنی‌پور ملکشاه (مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی) - دانشیار   تلفن: 35302665
  2. دکتر بهروز قربان‌زاده (مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی ) - استادیار   تلفن: 35302633
  3. دکتر غریب‌رضا غلامحسین زاده (مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی) - استادیار   تلفن: -
  4. دکتر پیمان گلستان (مدیر گروه آموزشی مترجمی زبان روسی) - استادیار   تلفن: 35302674
  5. دکتر یدالله یوسفی (مدیر گروه آموزشی جغرافیا) - استادیار   تلفن: -
  6. دکتر حجت صفارحیدری (مدیر گروه آموزش علوم تربیتی) - دانشیار   تلفن: 35302681
  7. دکتر محمداسماعیل ریاحی (مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی) - دانشیار  تلفن: ـ35302654
  8. دکتر رضا شجری (مدیر گروه آموزشی تاریخ) - استادیار   تلفن: -
  9. دکتر نازنین تبریزی ( مدیر گروه آموزشی جهانگردی) - دانشیار    تلفن: 35305160
  10. دکتر حبیب‌الله نادری (مدیر گروه آموزشی روانشناسی) - استادیار   تلفن:


*** گروه‌های آموزشی

گروه زبان و ادبیات انگلیسیŒ

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

تلفن دفتر

1

آبادیخواه

دکترشیرین

استادیار

2673

2

نوروزی

فرشید

استادیار

 

3

عزیزی  

دکترمحمود

استادیار

2670

4

غلامحسين زاده   

 غريب‌رضا

استادیار

2675

5

احمدپور

زهرا

استادیار

2638

6

یعقوبی  

دکترباقر

دانشیار

2671

7

بزرگیان

دکترحسین

استاديار

2677

8

دكترخونمري

دکترفاطمه

استاديار

2676

9

دهقان

دکتر محمود

استادیار

 

10

طالبی

دکترحسن

استاديار

2626

 

گروه مترجمی زبان روسی   

             

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

تلفن دفتر

1

 

 


 

2

‌تکه

خانم بختي‌ گل

مربی

 

3

معتمدنیا

دکترمعصومه

دانشیار

2674

4

گلستان

دکترپیمان

استادیار

2678

5

رضایی آذین

دکترمریم

استادیار

 

6

سیداقایی رضایی

سیده محنا

استادیار

 

 

   گروه علوم تربیتیŽ

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

تلفن دفتر

1

ایزدی

دکترصمد

دانشیار

2682

2

خبازی

دکترمهدی

دانشیار

 

3

شریف زاده

دکترحکیمه‌السادات

دانشیار

2684

4

صالحی‌عمران

دکترابراهیم

استاد

2680

5

صفارحیدری

دکترحجت

دانشيار

2681

6

میرعرب‌رضی

دکتررضا

استادیار

2637

7

حاجی تبار

محسن

استادیار

2634

8

عابدینی

میمنت

استادیار

2638

9

عزیزی

مصطفی

استادیار

2637

10

کرمخانی

زینب

استادیار

 

 

 گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

تلفن دفتر

1

باقری خلیلی  

دکترعلی‌اکبر

استاد

2667

2

پیروز  

دکترغلامرضا

استاد

2661

3

حسن پور الاشتی  

دکترحسین

دانشیار

2668

4

حق جو

دکترسیاوش

دانشیار

2663

5

رضوانیان  

دکترقدسیه

دانشيار

2669

6

روحانی

دکترمسعود

دانشيار

2660

7

ستاری

دکتررضا

دانشیار

2664

8

غنی‌پورملکشاه

دکتراحمد

دانشيار

2665

9

محسنی 

دکترمرتضی

دانشيار

2666

10

احمدی

دکترشهرام

استادیار

 

11

بالو

دکترفرزاد

دانشیار

 

12

مهدوی

دکتربتول

استادیار

5160

 

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ردیف

نام خانوادگی

نام

گروه و سمت

تلفن دفتر

1

بریمانی

دکترفرامرز

دانشیار

 

2

جوکار سرهنگی  

دکترعیسی

دانشیار

2686

3

قدمي

دکترمصطفي

دانشیار

2647

4

لطفی  

دکترصدیقه

استاد

2685

5

ملکشاهی 

دکترغلامرضا

دانشیار

2649

6

اسماعیلی

دکتررضا

دانشیار

 

7

آنامراد نژاد

دکتررحیم بردی

دانشیار

2687

8

رورده

دکترهمت‌الله

دانشیار

 

9

علیقلی زاده

دکتر ناصر

استادیار

 

10

لرستانی

دکتر قاسم

استادیار

 

11

نیک‌پور

دکترعامر

دانشیار

 

12

یوسفی

دکتر یدالله

استادیار

2647

13

صفرراد

دکتر طاهر

استادیار

 

14

 سمیعا

دکتر جلال

استادیار

 

 

گروه علوم اجتماعی‘

ردیف

نام خانوادگی

نام

گروه و سمت

تلفن دفتر

1

جانعلیزاده

دکترحیدر

دانشيار

2655

2

حسنی 

آقای سیدقاسم

استادیار

 

3

رازقی

دکترنادر

دانشیار

2657

4

رضایی

دکتراحمد

دانشیار

2650

5

رضی 

دکترداود

استاديار

2656

6

ریاحی  

دکترمحمداسماعیل

دانشيار

2654

7

شارع پور  

دکترمحمود

استاد

2652

8

صالحی

دکترصادق

دانشیار

2658

9

علیوردی‌نیا  

دکتراکبر

استاد

2651

10

فروتن

یعقوب

دانشیار

2646

11

ابراهیمی

دکترقربانعلی

استادیار

2653

12

فیروزجائیان

علی اصغر

دانشیار

 

13

معمار 

دکتررحمت‌اله

استادیار

2639

 

 

 

 

 


گروه زبان و ادبیات عرب

ردیف

نام خانوادگی

نام

گروه و سمت

تلفن دفتر

1

کمالجو

دکترمصطفی

دانشیار

2662

2

مشایخی

دکترحمیدرضا

دانشیار

2636

3

یوسفی‌آملی

دکترحسین

دانشيار

2698

4

گودرزی لمراسکی

دکترحسن

دانشیار

2633

5

قربان‌زاده

دکتربهروز

استادیار

 

6

شاهرخ

دکترمهدی

استادیار

 

 

گروه تاریخ “

ردیف

نام خانوادگی

نام

گروه و سمت

تلفن دفتر

1

شجری

دکتر رضا

استادیار

2642

2

شجاعی‌دیوکلایی

دکترسیدحسن

استادیار

2620

3

شعبانی

دکترامامعلی

دانشیار

2620

 

گروه مدیریت جهانگردی“

ردیف

نام خانوادگی

نام

گروه و سمت

تلفن دفتر

1

تبریزی

دکترنازنین

دانشیار

5160

2

رمضان زاده لسبویی

دکتر مهدی

دانشیار

2576

3

ذال

دکتر محمدحسن

دانشیار

-

4

میرزایی

دکترروزبه

استادیار

 

5

حسن‌پور

محمود

استادیار

 

 

گروه روانشناسی “

ردیف

نام خانوادگی

نام

گروه و سمت

تلفن دفتر

1

باعزت

فرشته

دانشيار

2672

2

نادری‌حیدری

دکترحبیب‌الله

دانشیار

2632

3

هاشمی‌کوچکسرایی

دکترسیده‌سهیلا

دانشیار

2683