1. دکتر رضا شجری - استادیار   تلفن: -
  2. دکتر سیدحسن شجاعی دیوکلایی - استادیار   تلفن: -