کارگاه آموزشی طراحی و برنامه ریزی شهری، رفتار فعال سفر و سلامتی