1. دکتر حسین یوسفی آملی -(مدیر گروه) - دانشیار   تلفن: 35302698
  2. دکتر حسن گودرزی لمراسکی  - استادیار  تلفن: 35302633
  3. دکتر مصطفی کمال جو - استادیار   تلفن: 35302662
  4. دکتر حمیدرضا مشایخی - استادیار   تلفن: -
  5. دکتر بهروز قربان زاده - استادیار   تلفن: -
  6. دکتر مهدی شاهرخ - استادیار   تلفن: -