1. دکتر مسعود روحانی- دانشیار   تلفن: 35302660
  2. دکتر غلامرضا پیروز  - دانشیار   تلفن:
  3. دکتر سیاوش حق جو - دانشیار   تلفن:
  4. دکتر رضا ستاری - دانشیار   تلفن:
  5. دکتر مرتضی محسنی - دانشیار   تلفن:
  6. دکتر احمد غنی پور ملکشاه - دانشیار   تلفن:
  7. دکتر علی اکبر باقری خلیلی - دانشیار   تلفن:
  8. دکتر حسین حسن پور آلاشتی (مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی) - دانشیار   تلفن:
  9. دکتر شهرام احمدی - استادیار   تلفن:
  10. دکتر فدسیه رضوانیان - دانشیار   تلفن:
  11. دکتر بتول مهدوی - استادیار   تلفن: