1. دکتر پیمان گلستان - استادیار  (مدیر گروه) تلفن: 35302678
  2. دکتر معصومه معتمدنیا  - استادیار   تلفن: 35302674
  3. دکتر مریم رضایی آذین - استادیار   تلفن: 35302678
  4. خانم بختی گل تکه - مربی   تلفن: -
  5. دکتر مصطفی اسدی - استادیار  تلفن: -