1. دکتر مصطفی قدمی (مدیر گروه و عضو گروه آموزشی جغرافیا) - دانشیار   تلفن: 35302647
  2. دکتر نازنین سادات تبریزی - استادیار   تلفن: -
  3. دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی - استادیار   تلفن: 35302576
  4. دکتر محمدحسن ذال - استادیار   تلفن: -
  5. دکتر روزبه میرزایی - استادیار   تلفن: -
  6. آقای محمود حسن پور - مربی   تلفن: -